Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Ακολουθούν οι ισολογισμοί της εταιρίας "ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.".

Τύπος αρχείουΕταιρική χρήση
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)